Hieronder volgt het Huishoudelijk Reglement van de Bredase Bowling Vereniging.

Huishoudelijk reglement van de Bredase Bowling Vereniging

Hoofdstuk 1: Naam en Zetel
Hoofdstuk 2: Algemeen
Hoofdstuk 3: De leden
Hoofdstuk 4: De Algemene Leden Vergadering (ALV)
Hoofdstuk 5: Het Bestuur
Hoofdstuk 6: Financiën
Hoofdstuk 7: Gedragregels
Hoofdstuk 8: Sancties
Hoofdstuk 9: Slotbepalingen

Hoofdstuk 1
Naam en zetel
Artikel 1

   1. De Bredase Bowling Vereniging wordt verder in dit reglement aangeduid met: de vereniging.

 

  2. De vereniging is statutair gevestigd te Breda.

Hoofdstuk 2
Algemeen
Artikel 2

  1. In dit algemeen reglement en in de eventueel daarbij behorende en/of nog toe te voegen reglementen is neergelegd:
  a. Al wat in de statuten van de vereniging ter nadere regeling is aangeduid.
  b. Alle overige onderwerpen, die een algemene dan wel een bijzondere regeling noodzakelijk maken.
  2. Het algemeen reglement mag niet strijdig zijn met de statuten van de vereniging en de statuten en reglementen van de Nederlandse Bowling Federatie (verder te noemen NBF).

Hoofdstuk 3
De Leden
Artikel 3

Alle leden van de vereniging, voor zover het natuurlijke personen betreft, worden geacht zowel de statuten als de reglementen van de vereniging te kennen en deze na te leven. Ze liggen op verzoek bij het bestuur ter inzage en zijn ook bij het bestuur te verkrijgen.

Artikel 4

De individuele leden worden onderscheiden in pupillen, aspiranten, junioren en senioren.

  a. Pupillen zijn zij, die in het contributiejaar vóór 1 september de leeftijd van 14 jaar nog niet hebben bereikt, met dien verstande, dat zij tot en met 31 augustus van het daaropvolgende jaar als pupillen zullen worden beschouwd.
  b. Aspiranten zijn zij, die in het contributiejaar vóór 1 september de leeftijd van 14 jaar, maar nog niet de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt, met dien verstande, dat zij tot en met 31 augustus van het daaropvolgende jaar als aspiranten zullen worden beschouwd.
  c. Junioren zijn zij, die in het contributiejaar vóór 1 september de leeftijd van 16 jaar, maar nog niet de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt, met dien verstande, dat zij tot en met 31 augustus van het daaropvolgende jaar als junioren zullen worden beschouwd.
  d. Senioren zijn zij, die in het contributiejaar vóór 1 september de leeftijd van 18 jaar of ouder hebben bereikt.

Artikel 5

  1.Ereleden zijn zij, die zich op uitzonderlijke wijze hebben ingezet voor de vereniging en voor de bowlingsport in het algemeen en die op voordracht van het Bestuur als zodanig door de Algemene Leden Vergadering (verder te noemen ALV) zijn benoem
  2.Leden van verdienste zijn zij, die zich zeer verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging en de bowlingsport en die op voordracht van het Bestuur als zodanig door de ALV zijn benoemd.

Artikel 6

Het contributiejaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus van het daaropvolgend jaar.

Artikel 7

  1.Het opzeggen van het lidmaatschap van de vereniging geschiedt conform art. 6 van de statute
  2. De vereniging is verplicht tenminste 3 weken voor het einde van het lopende contributiejaar schriftelijk per post, danwel per email, een verzoek tot betaling van de contributie aan elk lid toe te zenden.

Artikel 8

Het beëindigen van het lidmaatschap van de vereniging, en daarmede van de NBF, ontslaat het lid niet van zijn lopende financiële verplichtingen jegens de vereniging en/of de NBF.

Artikel 9

  1.Elk lid heeft het recht om schriftelijk, danwel per email, vragen te stellen aan het Bestuur van de vereniging, aan het Bestuur van de NBF.
  2. Het lid, dat vragen stelt aan het Bestuur van de NBFis verplicht hiervan verslag te doen aan het Bestuur van de vereniging. 3. Het Bestuur van de vereniging en het het Bestuur van de NBF zijn verplicht binnen 6 weken na dagtekening de vragen van het lid per post c.q. via email te beantwoorden.

Hoofdstuk 4
De Algemene Leden Vergadering (ALV)
Artikel 10

De jaarvergadering, dat is de ALV waarin o.a. de gewone jaarlijkse bestuursverkiezing plaatsvindt, wordt in november of december gehouden, in ieder geval binnen 6 maanden na afloop van het contributiejaar.

Artikel 11

Van elke ALV worden notulen gemaakt. De notulen van enige ALV dienen in de eerstvolgende ALV te worden behandeld en goedgekeurd.

Artikel 12

  1. De ALV heeft het recht van onderzoek in alle zaken betreffende de naleving door de leden en het Bestuur van alle statuten en reglementen van de vereniging en de NBF, en kan daartoe een commissie benoemen.
  2.Indien zij daarvoor worden uitgenodigd, zijn de leden van de vereniging gehouden om zittingen van de in vorig lid benoemde commissie bij te wonen; de leden dienen de door de commissie gestelde vragen mondeling of schriftelijk naar waarheid te beantwoorden.

Artikel 13

De leden, zoals omschreven in artikel 3 van de Statuten zijn stemgerechtigd in de ALV. Elk stemgerechtigde heeft het recht om in de ALV:

  a. Voorstellen of wijzigingsvoorstellen in te dienen zoals bepaald in art.19, lid 4 van de statuten.
  b. Moties van orde in te dienen, welke direct worden behandeld en in stemming gebracht.
  c. Vragen te stellen aan het Bestuur, welke vragen, indien zij niet direct mondeling beantwoord kunnen worden, schriftelijk dienen te worden beantwoord binnen uiterlijk 4 weken na de ALV.

Artikel 14

  1. In de ALV kan bij volmacht worden deelgenomen aan alle stemmingen.
  2. Alleen stemgerechtigde leden kunnen worden gemachtigd.
  3. Een gemachtigde kan ten hoogste over 1 volmacht beschikken.
  4. Volmachten dienen schriftelijk en duidelijk leesbaar ondertekend voor aanvang van de ALV aan het Bestuur te zijn overhandigd.

Artikel 15

  1. De stemming over personen geschiedt schriftelijk.
  2. De stemming over zaken geschiedt door handopsteking of bij acclamatie, tenzij het Bestuur of tenminste 1 aanwezig stemgerechtigde lid een schriftelijke stemming wenselijk acht.

Artikel 16

  1. Bij een schriftelijke stemming benoemt het Bestuur een stembureau conform art.20 lid 8 van de statuten van de vereniging dat over de geldigheid van iedere uitgebrachte stem beslist, terwijl zij tevens de uitslag van de stemming vaststelt.
  2. Ongeldig zijn stembiljetten, die: a.blanco zijn. b. zijn ondertekend. c. onleesbaar zijn. d. de naam vermelden van een persoon die niet verkiesbaar is gesteld. e. meer bevatten dan een duidelijke aanwijzing van een persoon en/of personen waarover wordt gestemd. f. door niet stemgerechtigde leden zijn ingebracht.

Artikel 17

  1.Indien meerdere personen bij een stemming kandidaat staan, is diegene die bij de eerste stemming de gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, verkozen.
  2.Wordt bij de eerste stemming geen gewone meerderheid bereikt, dan vindt een 2e stemming plaats over de 2 personen, die respectievelijk de meeste en de op een na meeste stemmen hebben verkregen.
  3. Wordt door meer dan 2 personen een gelijk aantal stemmen behaald, dan vindt herstemming over deze personen plaats. 
  4. Bij herstemming beslist het grootste aantal stemmen. Staken de stemmen ook dan nog, dan heeft de Voorzitter de beslissende stem.
  5. Indien bij een stemming over zaken de stemmen staken, dan wordt het in stemming gebrachte voorstel geacht te zijn verworpen.

Artikel 18

Het Bestuur heeft het recht om andere personen dan de stemgerechtigde leden toegang tot de ALV te verlenen.

Hoofdstuk 5
Het Bestuur
Artikel 19

  1. Kandidaten voor de functie van bestuurslid worden voorgedragen door het Bestuur of door 5 of meer stemgerechtigde leden. Van de voor te dragen kandidaten dient minimaal 3 weken voor aanvang van de ALV opgave te worden gedaan aan het Bestuur. Deze opgave dient schriftelijk te geschieden en moet behalve de namen van de voor te dragen kandidaten (of kandidaat), tevens de namen vermelden van de minimaal 5 bij de stemming op de ALV persoonlijk aanwezige stemgerechtigde leden, te vermelden die de voordracht steunen.
  2. Het Bestuur dient er zich, alvorens er een bestuursverkiezing plaats vindt, van te overtuigen dat er bij de zittende en aanblijvende bestuursleden of bij de te verkiezen of te herverkiezen bestuursleden in elk geval personen zijn, die de functie van secretaris en/of penningmeester op zich kunnen en willen nemen . Indien laatstgenoemd feit zich voordoet en het bestuur een kandidaat voor deze functie voordraagt terwijl door de leden een voordracht wordt gedaan waarbij de kandidaat deze functie niet op zich wil of kan nemen, dan vervalt deze laatste kandidatuur.
  3. Bestuursleden mogen geen financiële bindingen hebben met het bowlinghuis, dus noch in dienst zijn van, noch gesponsord worden door het bowlinghuis. Uitzonderingen op deze regel kunnen alleen toegestaan worden wanneer de ALV daar jaarlijks tevoren zijn goedkeuring over heeft uitgesproken.
  4. De bestuursleden worden door de ALV benoemd voor de duur van hoogstens 2 jaar. De voorzitter wordt in functie gekozen; de overige bestuursleden verdelen hun functies in het Bestuur in onderling overleg. Om een goede gang van zaken te waarborgen zal het bestuur trachten, om naast de noodzakelijke functies van secretaris en penningmeester, ook een vice voorzitter en een bestuurslid wedstrijdzaken alsmede een bestuurslid jeugdzaken aan te stellen.
  5. Het Bestuur bestaat uit een oneven aantal van minimaal 5 en maximaal 9 leden. Het rooster van aftreden geschiedt conform art. 8, lid 6 van de statuten. Het roulatiesysteem dient zo geregeld te worden, dat voorkomen wordt dat de voorzitter en de secretaris in hetzelfde jaar aftreden.
  6. Bij een eventueel tussentijds aftreden van een bestuurslid, kan het Bestuur voor de opengevallen plaats een bestuurslid ad interim benoemen. Dit ad interim bestuurslid mag echter geen persoon zijn die op de laatst gehouden ALV voor een bestuursverkiezing is afgestemd.

Artikel 20

  1. Aftredende bestuursleden zijn mits herkiesbaar telkens aansluitend herbenoembaar.
  2. Een ad interim benoemd bestuurslid wordt bij de eerstvolgende ALV aan de leden ter verkiezing en benoeming voorgedragen.

Artikel 21

Het Bestuur neemt zijn beslissingen met gewone meerderheid van stemmen bij aanwezigheid van tenminste 3 leden indien het bestuur 5 leden telt, tenminste 4 leden indien het Bestuur 7 leden telt en tenminste 5 indien het Bestuur 9 leden telt.

Artikel 21 A Taak van de voorzitter

  1. De voorzitter heeft de algemene leiding; hij leidt de bestuursvergaderingen en de ALV en stelt, in overleg met de overige bestuursleden, de orde en de agenda hiervan vast, behoudens het recht van de ALV daarin eventueel wijzigingen aan te brengen. Hij heeft het recht de discussie over bepaalde punten in de ALV te beëindigen, indien hij in overleg met de andere bestuursleden meent dat de ALV voldoende is ingelicht, doch is verplicht deze discussie weer te openen indien een derde van de aanwezige stemgerechtigde leden het verlangen daartoe kenbaar maakt.
  2. Indien de stemmen in een bestuursvergadering staken, is de stem van de voorzitter doorslaggevend, tenzij besloten wordt in een volgende bestuursvergadering opnieuw over het onderwerp te stemmen.
  3. Bij afwezigheid van de voorzitter neemt de door en uit het bestuur gekozen vice voorzitter of bij ontstentenis daarvan de secretaris zijn functie waar. Deze treedt, zolang de waarneming duurt, in alle rechten en plichten van de voorzitter.
  4. De voorzitter ondertekent met de secretaris de notulen van alle vergaderingen, die hij ambtshalve heeft geleid.

Artikel 21 B Taak van de secretaris

  1. De secretaris draagt zorg voor de in- en uitgaande correspondentie en doet hiervan verslag in de bestuursvergadering, het opstellen van de notulen van de ALV en bestuursvergaderingen, het samenstellen van het jaarverslag, het beheer van het archief en alle verdere administratieve werkzaamheden.
  2. Onder zijn leiding en verantwoording valt de ledenadministratie van de vereniging.
  3. Bij afwezigheid van de secretaris dragen de overige bestuursleden zorg voor de algemene taken van de secretaris.

Artikel 21 C Taak van de penningmeester

  1. De penningmeester is verantwoordelijk voor het innen van vorderingen, het verzorgen en doen van betalingen en het voeren van de financiële administratie van de vereniging, zulks met uitsluiting van de te beheren financiën van de huisleagues.
  2. Hij stelt het jaarlijks financieel verslag op en maakt de begroting op voor het komende jaar.
  3. Hij verleent de kascontrolecommissie inzage in de boekhouding en alle bescheiden en bewijsstukken die hierop betrekking hebben.
  4. Hij mag, zonder machtiging van het Bestuur, geen uitgaven doen, die niet in de door de ALV goedgekeurde begroting zijn opgenomen.
  5. Hij controleert de boekhouding en kaspositie van de bij de vereniging aangesloten huisleagues en brengt daarvan verslag uit aan het bestuur van de vereniging.
  6. Bij afwezigheid van de penningmeester dragen de overige bestuursleden zorg voor de algemene taken van de penningmeester.

Artikel 21 D Taak bestuurslid wedstrijdzaken

  1. Deze functionaris geeft leiding aan het wedstrijdsecretariaat. Hij verzorgt tevens, in samenwerking met de leaguesecretarissen de sportadministratie.
  2. Het bestuurslid doet in de jaarlijkse ALV verslag van de bij de vereniging aangesloten huisleagues en van de nationale leagues. De teamcaptains van de teams die deelnemen aan de Nationale Leagues dienen hiertoe volledige gegevens te verstrekken aan de wedstrijdsecretaris.
  3. Bij afwezigheid van de wedstrijdsecretaris worden zijn taken overgenomen door de overige bestuursleden.

Artikel 21 E Taak bestuurslid Jeugd

  1. Deze functionaris is verantwoordelijk voor de werving, opvang, begeleiding en training van de jeugdleden en doet hiervan verslag in de bestuursvergadering.
  2. Hij is verantwoordelijk voor de organisatie van een jeugdhuisleague en voor de zorg van de financiën hiervan.
  3. Hij stelt een jaarverslag op welke op de ALV wordt besproken en goedgekeurd.
  4. Bij afwezigheid van deze functionaris worden zijn taken overgenomen door de overige bestuursleden.

Artikel 21 F Algemeen

  1. Bestuursleden kunnen worden belast met die werkzaamheden, die het Bestuur dienstig acht.
  2. Het Bestuur mag een notulist benoemen, buiten het gekozen bestuur, voor het notuleren van alle voorkomende vergaderingen; deze dient lid te zijn van de vereniging en heeft geen spreek- en stemrecht binnen het Bestuur.
  3. Het Bestuur vergadert zo vaak zij dit noodzakelijk acht.
  4. Bestuursleden kunnen, in onderling overleg, de direct aantoonbare kosten, door hen gemaakt uit hoofde van hun bestuursfunctie in de vereniging, declareren.

Hoofdstuk 6
Financiën
Artikel 22

  1. Het contributiejaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus daaropvolgend.
  2. De hoogte van de contributie aan de vereniging, waarin is begrepen de afdracht aan de NBF, wordt voor elk jaar vastgesteld door de ALV voorafgaand aan dat contributiejaar.

Artikel 23

  1. De kascontrolecommissie bestaat uit tenminste 2 meerderjarige en stemgerechtigde leden van de vereniging die daartoe voor de duur van 1 jaar door de ALV zijn benoemd.
  2. De kascontrolecommissie controleert de boekhouding van de vereniging, het financieel verslag, toetsing aan de begroting en brengt aan de ALV verslag uit van haar bevindingen.
  3. Het Bestuur is verplicht de kascontrolecommissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en andere waarden te tonen en inzage te geven in alle boeken en bescheiden van de vereniging.

Artikel 24

Indien een huisleague, die speelt onder de auspiciën van de vereniging, ophoudt te bestaan, vervalt een eventueel batig saldo van deze huisleague aan de leden van die huisleague.

Hoofdstuk 7
Gedragregels
Artikel 25

  1. Het is de leden van de vereniging niet toegestaan tijdens de leaguewedstrijden en tijdens toernooien te roken.
  2. Alcoholgebruik is tijdens officiële wedstrijden en toernooien door leden van de vereniging eveneens niet toegestaan.
  3. Het gebruik van drugs en of dopingmiddelen is strikt verboden.
  4. Een lid onthoudt zich tegenover een ander lid van elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non verbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door het andere lid, die het ondergaat, als ongewenst of gedwongen wordt ervaren. Het in strijd handelen met deze bepaling geldt als een overtreding en kan worden bestaft door het Bestuur.

Hoofdstuk 8
Sancties
Artikel 26

Krachtens dit reglement worden strafbaar gesteld:

  a. Overtredingen van statuten, reglementen en besluiten van de NBF en of van de vereniging.
  b. Handelingen in strijd met de binnen de NBF en de vereniging geldende spelregels.
  c. Handelingen in strijd met de wezenlijke belangen van de NBF, de vereniging of de bowlingsport in het algemeen.
  d. Het gelegenheid bieden of aansporen tot het vergemakkelijken van, of behulpzaam zijn bij strafbare handelingen.

Artikel 27

  1. Wegens het in artikel 26 strafbaar gestelde, kunnen door het Bestuur van de vereniging de volgende straffen worden opgelegd:
  a. Waarschuwing (mondeling).
  b. Berisping (schriftelijk).
  c. Schorsing voor daarbij een nader te bepalen periode van ten hoogste 12 maanden.
  d. Oplegging van strafpunten respectievelijk ontneming van winstpunten/pinfall in de competitie.
  e. Verbod om gedurende een bepaalde periode van ten hoogste 12 maanden deel te nemen aan bepaalde wedstrijden (uitsluiting).
  f. Beëindiging van functies of bevoegdheden, voor zover het Bestuur het recht heeft in die functies te benoemen of bevoegdheden te verlenen.
  g. Royement.
  2. Bij de beoordeling of een handeling strafbaar is wordt door het Bestuur alle mogelijke billijkheid en redelijkheid betracht.
  3. Een lid dat geschorst is, kan geen van de rechten uitoefenen, die aan hem krachtens de statuten, het algemeen reglement of eventueel daarbij behorende reglementen zijn toegekend. Hij heeft geen actief en passief stemrecht.
  4. De vereniging, en daarmede het Bestuur, is verplicht binnen 14 dagen, onder opgave van de redenen, schriftelijk mededeling te doen aan het NBFbestuur, wanneer is overgegaan tot schorsing en/of uitsluiting van 4 weken of langer en/of van royement van een lid.
  5. Tegen een of meer van de in het eerste lid genoemde straffen kan in beroep worden gegaan bij het orgaan dat de straf heeft opgelegd. 6. Indien het Bestuur zulks wenselijk acht kan zij de schending van artikel 26 aanhangig maken bij de tuchtcommissie NBF.

Hoofdstuk 9
Slotbepalingen
Artikel 28

  1. De vereniging wordt in de NBF bondsvergaderingen vertegenwoordigd door 1 of meerdere bestuursleden. De bondsafgevaardigde is spreek-en stemgerechtigd namens de vereniging, hetgeen wordt bekrachtigd door 2 bestuursleden medeondertekende en tijdig door de NBF te ontvangen machtiging.
  2. De vereniging kan zich in de NBF bondsvergaderingen laten vertegenwoordigen door een andere bij de NBF aangesloten vereniging, waartoe dan een geldige volmacht tijdig door de NBF dient te zijn ontvangen.
  3. De bondsafgevaardigde doet verslag aan het Bestuur van de vereniging van hetgeen in de bondsvergadering is besproken.

Artikel 29

De vereniging mag 1 of meer spelers, gekozen in een vertegenwoordigende nationale of provinciale equipe, niet belemmeren in deze equipe uit te komen en/of aan de training daarvoor deel te nemen.

Artikel 30

  1. In alle omstandigheden waarin dit reglement niet voorziet, beslist het Bestuur met meerderheid van stemmen, zoals omschreven in artikel 21 van dit reglement.
  2. In uitzonderlijke gevallen van zeer urgente aard kan worden beslist door het Dagelijks Bestuur van de vereniging bestaande uit de voorzitter, secretaris en penningmeester, echter alleen met unanieme stemmen.
  3. Ten aanzien van lid 1 en lid 2 van dit artikel blijven de rechten en plichten van de ALV onverkort van kracht.

Artikel 31

Besluiten tot wijziging van dit Algemeen Reglement en de eventueel de daarbij behorende overige reglementen dienen in een ALV met gewone meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen te worden goedgekeurd.